İMAR HİZMETLERİ

İMAR HİZMETLERİ

Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; parselasyon, tevhid- ifraz vb.     gibi imar uygulamalarının incelenerek görüş verilmesi, sonuçlarının kayıtlara aktarılması, parsellere ait imar durumunun belirlenmesi, muvakkat inşaat, irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon projelerine ön onay yapılması, yapı ruhsatı düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenilemesi işlemleri yapılması, istinad duvarı, tamirat ve çevre tanzimi vb. Gibi işlemlerle ilgili izinlerin verilmesi, yapı yapılması aşamasında yapı denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara yapı kullanma izni düzenlenmesi, tesisat ve asansör muayene raporu verilmesi işlemlerinin yürütülmesini kapsar. 

 • İmar kanununa, imar planına, yönetmeliklere, Türk Standartlarına bilimsel ve teknik kurallara aykırı ve ruhsatsız yapı yapılamaz
 • Yapıya ruhsat alınması için mal sahipleri veya yasal vekili tarafından müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Yapıları ruhsatlandırma işlemleri 3194 sayılı imar kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
 • Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununa tabi değildir.
 • Binayı kullananların otopark ihtiyacını parselinde karşılaması esastır. Parselinde gerekli otopark yeri düzenlenmedikçe yapı ruhsatı, düzenlenen otopark yeri tesis edilmedikçe de yapı kullanma izni verilmez.
 • Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler Belediye Meclis kararı ile belirlenmiştir.
 • 8 daire ve 800 (dahil olmak üzere) m2’yi geçen yapılarda sığınak yeri ayrılması zorunludur.

 • Parsel içinde istinad duvarı yapılması gereken hallerde Müdürlüğümüze müracaat edilerek ruhsat alınması gerekmektedir.
 • İnşaat ruhsatı alınmadan hafriyat yapılamaz. İnşaat ruhsatı alınmadan önce hafriyat yapılması istenirse Müdürlüğümüzden izin alınması gerekir, aksi takdirde 3194 sayılı yasanın 42.madde hükümleri uygulanır.
 • Su basman vizesi olmadan üst katlara devam edilemez, aksi takdirde imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.
 • Yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alınması zorunludur.
 • Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun yapılmasını denetlemek 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Kuruluşlarının görevidir.
 • Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi adına müteahhidi ve inşaatı denetler.Düzenlenen hakediş raporlarının ödenebilmesi için yapı sahibinin imzası aranmaktadır.
 • Mimari proje müelliflerinin fikir ve sanat eserleri kanunu gereği yasal hakları saklıdır.
 • Yapıya ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başlanması zorunludur. İnşaasına 2 yıl içinde başlanmayan yapının ruhsatı hükümsüz hale gelir, inşasına başlandığı halde 5 yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı sayılır.

 • Ruhsat süresi dolmadan ruhsat yenilemesi amacıyla yapılan başvurular ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.
 • Yapı ruhsatı almış yapıda değişiklik yapılması da ruhsata tabidir. Ancak, taşıyıcı sistemi etkilemeyen, dahili tadilatlara ve tamiratlara ayrıca ruhsat tanzim edilmez, Müdürlüğümüze başvurularak arşiv projelerine işlenmesi yeterlidir. Ortak mahallerde yapılacak tüm tadilatlarda kat malikleri kurulunun tamamının izni gereklidir.
 • Yapının bitim tarihi, Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) aldığı tarihtir.

Diğer Hizmetler

Ücretsiz Keşif Talebi veya Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin